طراحی اولیه سازه ای پل دریاچه ارومیه و مطالعات هیدرودینامیکی مرتبط

کارفرما: وزارت راه و ترابری

سال: 1380

خدمات: طراحی و مهندسی

موقعیت پروژه:

جهت اتصال مسيرهای حمل و نقل در سواحل غربی و شرقی درياچه اروميه خاكريزی در ميان درياچه احداث شده است، اما به لحاظ ملاحظات هيدروديناميكی و زيست محيطی قطع درياچه توسط خاكريز امكانپذير نمي‏باشد. به منظور اتصال دو ساحل شرقی و غربی درياچه لازم است بخشی از خاكريز مذكور توسط پل به يكديگر متصل شوند.

به منظور بررسی وضعيت جريان در اطراف پايه پلهای مورد مطالعه و تعيين وضعيت هيدروديناميك كل درياچه اقدام به ساخت مدل عددی از كل درياچه اروميه گرديد.

شرح پروژه:

مدل مورد استفاده نرم‏ افزار  مایک 21 (ماژول HD) می باشد. با توجه به مشخصات بستر درياچه انجام عمليات كاليبراسيون مدل از مهمترين و مشكل ‏ترين قسمتهای مدلسازی به شمار مي‏رفت. با استفاده از داده‏ های موجود مدلسازی اصلی و نهايی هيدروديناميك درياچه اروميه برای شرايط مختلف آب و هوايی به طور كامل صورت گرفت.

به علاوه در اين پروژه اقدام به بررسی كاربرد نتايج ماژول OSW از نرم ‏افزار مایک 21 و مقايسه نتايج آن با نتايج مطالعات تجربی امواج در منطقه نيمه عميق درياچه گرديد كه نتايج با واقعيت‏هاي موجود انطباق بسيار خوبی را نشان مي‏داد.

با توجه به شرايط خاص ژئوتكنيكي درياچه اروميه، طراحی و عمليات خاصی برای طراحی پی اين سازه مدنظر قرار داده شده است.

بهينه‏ سازي های متعددی در طراحی سيستم فونداسيون و خود سازه پل انجام شده است تا سهولت اجرايی و كارائی طرح حاصل شود.