مطالعات و طراحی مرحله دوم پل دسترسی جزیره صدرا

کارفرما: شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)

سال: 1381

خدمات:  مطالعات و طراحی

موقعیت پروژه:

يكي از مشكلات پيش راه مديران شركت صدرا دسترسی مناسب براي جزيره صنعتی صدرا مي‏باشد. وجود كارخانه سكوسازی و همينطور طرح كشتی‏ سازی در آن و همينطور حوض‏ خشك جزيره صدرا مجموعه فعاليت‏های شركت صدرا در اين جزيره را چنان افزايش داده است كه اجرای اهداف آتی آن را با مشكل مواجه كرده است. در اين بين عدم وجود دسترسي مناسب يكی از مشكلات بزرگ در اين رابطه مي‏باشد. با توجه به اين معضل، شركت صدرا ساخت يك پل بر روي آبراهه حدفاصل بين جزيره صدرا و بندر بوشهر را به عنوان راه ‏حل در دستور كار خود قرار داده است.

شرح پروژه:

·       جمع آوری اطلاعات پایه و بارگذاری

·       طراحی و آنالیز عرشه پل

·       طراحی و آنالیز فونداسیون شامل شمع و سرشمع

·       طراحی سیستم انتقال تاسیسات روشنایی و سیستم زهکشی آبهای سطحی پل